Cannon Bear's Uncle Tom

DKCH SECH NOCH NORDCH INTCH KBHV02 DKKV02 KLBCH

Cannon Bear's Uncle Tom

Born 30.05.1999 

Owner: Paul Erik Christensen

Father: SECH DKCH INTCH NOCH NORDCH KBHV91 KLBCH BESG92

Bjørnebandens Try For An Oscar

Mother: Tidewater Aoxomoxa